Dit is het privacy statement van Novel Rebels Uitgevers (hierna: “NRU”). Het privacy statement geldt voor alle producten en diensten die NRU aanbiedt.
De wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken is in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. De verantwoordelijke voor het gebruik van uw persoonsgegevens is Novel Rebels Uitgevers (KvK 76891712).
Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 12 mei 2020.
 • Verwerking persoonsgegevens
In dit privacy statement lichten we toe welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. Dat doen we aan de hand van de verschillende manieren waarop we persoonsgegevens verkrijgen.
De juridische grondslag voor deze verwerking van uw persoonsgegevens door NRU is steeds de uitvoering van de overeenkomst met u, uw toestemming en/of de behartiging van een gerechtvaardigd belang (zoals het belang bij het kunnen sturen van marketinginformatie en voorkoming van fraude) van NRU of een derde.
NRU is altijd bezig om haar producten/diensten te optimaliseren en vernieuwen. De persoonsgegevens die wij verkrijgen, gebruiken wij daarom ook voor analysedoeleinden en om onze diensten aan te passen en te verbeteren. We proberen onze communicatie indien mogelijk en toegestaan te personaliseren. Ook kunnen persoonsgegevens worden gebruikt om fraude te voorkomen en onze websites, apps, producten en diensten te beveiligen.

In het kader van verkoop en uitvoering van abonnementen en overeenkomsten tot levering van producten en diensten
NRU biedt verschillende abonnementen op uitgaven aan en biedt (in verschillende webshops) producten (zoals publicaties, maar ook cadeauartikelen, sieraden en accessoires) en diensten (zoals trainingen en tests) aan. NRU verwerkt contactgegevens (waaronder naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) en indien nodig gebruiksgegevens (bijvoorbeeld gegevens die u verstrekt in het kader van een training) en transactiegegevens (waaronder bank- en betaalgegevens) voor het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst met u, om deze producten en diensten te kunnen leveren en u op de hoogte te houden van het verloop daarvan. De juridische grondslag voor verwerkingen is de uitvoering van de overeenkomst met u.

Bezoek aan een website van NRU
Als u gebruikmaakt van website van NRU, verzamelen wij persoonsgegevens om u goed behulpzaam te kunnen zijn. Zo maken wij gebruik van cookies en scripts voor een betere werking van de websites. Op sommige websites van NRU wordt gebruik gemaakt van cookies en vergelijkbare technieken om u online te herkennen en volgen, uw klik- en muisgedrag te monitoren en profielen op te stellen op basis op basis van uw gedrag op de website. De juridische grondslag voor deze verwerkingen is uw toestemming (met uitzondering van functionele cookies en cookies met geringe gevolgen voor uw privacy).

Deelname aan online acties en prijsvragen
NRU kan via verschillende kanalen de mogelijkheid bieden mee te doen aan online acties en prijsvragen. NRU gebruikt de gegevens die NRU verkrijgt ter uitvoering van de online actie of prijsvraag. NRU kan de gegevens die u in dit kader verstrekt ook gebruiken om doelgericht te adverteren of u een aanbieding te doen, als u daarmee heeft ingestemd.

Gebruik van sociale media
NRU is op verschillende sociale media te vinden, zoals Facebook, Instagram en YouTube. Wanneer u ons volgt op sociale media krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van uw profielgegevens. Dit is afhankelijk van uw instellingen op deze sociale mediaplatformen. NRU kan bijhouden hoe vaak een bepaald journalistiek artikel is gedeeld en “geliked” via sociale media, om het bereik van een artikel te analyseren. De grondslag van deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van NRU om haar dienstverlening te kunnen verbeteren. NRU kan gebruik maken van (marketing)diensten van derden, zoals Facebook en Google. Op deze manier kan NRU zich richten op een specifieke doelgroep op sociale media. Een voorbeeld hiervan is Facebook Custom Audiences en Lookalike Audiences. Hiertoe kan NRU gehashte e-mailadressen verstrekken aan derde partijen, zodat deze partijen gericht mensen kunnen benaderen voor marketingacties van NRU. U kunt zich hiervoor afmelden bij info@novelrebels.nl.

Marktonderzoek
NRU behoudt de mogelijkheid tot het doen van marktonderzoek. Indien u aan een marktonderzoek wilt meewerken, zullen de door u verstrekte gegevens door NRU worden verwerkt om haar producten en diensten te kunnen verbeteren op basis van uw toestemming. NRU verwerkt de gegevens die u verstrekt bij deelname aan een marktonderzoek uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is om resultaten uit het onderzoek te verkrijgen. Resultaten van marktonderzoeken zijn niet meer herleidbaar tot individuele personen. NRU kan voor de uitvoering van marktonderzoek gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden hanteren soms ook hun eigen privacy statement. Als u besluit mee te doen aan een marktonderzoek wordt u vooraf geïnformeerd of een dergelijk privacy statement van toepassing is.

Contact met klantenservice
U kunt via verschillende kanalen contact opnemen met de klantenservice van NRU, via info@novelrebels.nl of op andere manieren. Kijk daarvoor op de website van NRU. Als u contact opneemt met onze klantenservice, vragen wij u mogelijk om bepaalde contactgegevens zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. We gebruiken deze gegevens om uw vraag af te handelen en slaan deze om u later beter behulpzaam te zijn, ter uitvoering van de overeenkomst met u. We gebruiken de gegevens ook ter verbetering van onze producten en diensten, waarvoor als grondslag geldt het gerechtvaardigd belang van NRU om haar dienstverlening te verbeteren.
  • Communicatie van NRU
NRU houdt u graag op de hoogte van nieuws, events en acties van NRU en partners van NRU. Dat doen we per e-mail, maar ook met direct marketing mailingen of telemarketing. Dit wordt zoveel mogelijk op uw voorkeuren en interesses afgestemd wanneer die bij ons bekend zijn en u hiervoor toestemming heeft gegeven. NRU verwerkt contactgegevens (waaronder naam en e-mailadres), geboortedatum en mogelijke interessegegevens (al dan niet gebaseerd op gedrag op de website) voor e-mailnieuwsbrieven. U kunt zich op verschillende manieren opgeven voor communicatie van NRU, bijvoorbeeld door u te abonneren op een van de nieuwsbrieven van NRU. Ook kan NRU u na een aankoop via e-mail, zoals het aangaan van een abonnement of een aankoop in een van de webshops, op de hoogte houden van gelijksoortige producten of diensten, tenzij u bij uw aankoop hebt aangegeven hier geen prijs op stellen. Wij kunnen u nog tot maximaal twee jaar na beëindiging van uw abonnement of na uw laatste aankoop via de webshop op de hoogte houden. U kunt zich altijd eenvoudig afmelden voor communicatie van NRU. In elk bericht dat u van NRU ontvangt, staat hoe u dat kunt doen.
   • Ontvangers
Groep van ondernemingen NRU Uitgevers B.V. kan persoonsgegevens uitwisselen met haar dochteronderneming(en) in het kader van verantwoordelijke, efficiënte en doeltreffende bedrijfsvoering, in het bijzonder voor volgende activiteiten:
   • Uitvoering van overeenkomsten (en abonnementen)
   • Marketing-activiteiten, waaronder (gerichte) marketingactiviteiten om een relatie met u in stand te houden of uit te breiden
   • De uitvoering van bedrijfsprocessen en intern beheer
   • Beveiliging
   • Naleving van wettelijke plichten
Verwerkers
NRU kan gebruikmaken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement, bijvoorbeeld technische dienstverleners, bezorgdiensten maar ook partners die in het kader van evenementen diensten verlenen zoals trainingen. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor NRU en wij dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. NRU sluit met derde partijen die voor NRU optreden als verwerker een verwerkersovereenkomst waarin onder meer is opgenomen dat zij persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van NRU.

Overig
Voor het overige verstrekt NRU alleen gegevens aan derden met uw voorafgaande toestemming of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen belangen.
   • Beveiliging
NRU neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties op een niveau dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Als onderdeel daarvan sluit NRU verwerkersovereenkomsten met leveranciers die zij inschakelt en die namens haar persoonsgegevens verwerken, waarin aan deze leveranciers passende verplichtingen worden opgelegd om de beveiliging van deze gegevens te waarborgen.
   • Uw rechten


Inzage en correctie
Als u een overzicht wilt van al uw persoonsgegevens die door NRU worden verwerkt, kunt u dit opvragen via info@novelrebels.nl. Ook kunt u via dit e-mailadres verzoeken om wijziging of correctie van uw gegevens. NRU zal op dergelijke verzoeken zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, tenzij verlenging van die termijn gerechtvaardigd is op grond van de wet.

Bezwaar
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing en/of (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketinginformatie door dit verzoek schriftelijk te richten per e-mail aan info@novelrebels.nl. In de e-mails die NRU stuurt, is een afmeldmogelijkheid opgenomen. Indien u hiervan gebruikmaakt, zult u dergelijke berichten niet meer ontvangen. Voor informatieberichten kunt u zich niet afmelden.

Verwijdering
Als u wilt dat NRU uw persoonsgegevens en/of account verwijdert, kunt u hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar info@novelrebels.nl. Het is mogelijk dat enkele persoonsgegevens na het verwijderingsverzoek door NRU worden bewaard, bijvoorbeeld indien dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van geplaatste bestellingen of indien er een wettelijk verplichting bestaat om de gegevens te bewaren.

Beperking verwerking
Als u gegronde redenen heeft een beperking van de verwerking te vragen, bijvoorbeeld omdat u de juistheid van de persoonsgegevens die NRU verwerkt, betwist, of u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking van persoonsgegevens door NRU, kunt hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar info@novelrebels.nl.

Gegevensoverdraagbaarheid
Indien de verwerking van persoonsgegevens door NRU berust op uw toestemming en via geautomatiseerde procedés wordt verricht, heeft u het recht te verzoeken de u betreffende persoonsgegevens die u aan NRU hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. U kunt hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar info@novelrebels.nl.

Intrekken toestemming
Wanneer een verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw (uitdrukkelijke) toestemming, hebt u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Klacht
Indien u een klacht hebt over het gebruik van persoonsgegevens door NRU, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
   • Bewaartermijnen
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor zij zijn verzameld of worden verwerkt. NRU stelt bewaartermijnen vast per doeleinde en categorie van gegevens. Bij de bepaling van bewaartermijnen houdt NRU rekening met besluiten van de Autoriteit Persoonsgegevens.
   • Doorgiften naar landen buiten de EER
Uw persoonsgegevens zullen alleen door NRU of door NRU ingeschakelde verwerkers worden opgeslagen of verwerkt buiten de EER indien dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EER.
   • Minderjarigen
Ben je nog geen 16 jaar? Vraag dan je ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) om toestemming om onze producten en diensten te gebruiken. Personen die de leeftijd van 16 jaar nog niet bereikt hebben (minderjarigen), mogen uitsluitend met toestemming van een ouder of wettelijk voogd producten en diensten afnemen van NRU. De ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger(s) van de minderjarige dienen in het belang van de minderjarige dit privacy statement en het cookiestatement te lezen en kunnen in plaats van de minderjarige de rechten van de betreffende minderjarige uitoefenen. NRU raadt ouders of wettelijke voogden aan om toezicht te houden op het gebruik dat een minderjarige maakt van de producten en diensten van NRU en om hen bewust te maken van het gebruik dat van hun persoonsgegevens kan worden gemaakt op grond van dit privacy statement en het cookiestatement.
   • Wijzigingen
NRU behoudt zich het recht voor dit privacy statement te wijzigen. Zorg ervoor dat u bij elk gebruik van onze diensten op de hoogte bent van het op dat moment geldende privacy statement. Van belangrijke wijzigingen zullen wij u op de hoogte stellen.
   • Overdracht ondernemingen
NRU kan haar onderneming, dochterondernemingen en/of diensten overdragen aan een derde partij. In dat geval zullen ook uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan de betreffende partij. We zullen u hierover tijdig vooraf informeren. Indien u onze diensten daarna niet wilt blijven gebruiken, kunt u ons verzoeken uw gegevens te verwijderen.
   • Contact
   Voor vragen of opmerkingen over dit privacy statement kunt u o.v.v. “privacy” contact opnemen met info@novelrebels.nl